Strana sa informacijama o uslovima pod kojima možete koristiti sadržaj sajta optimizacijasajta.org

Preuzimanje sadržaja sa sajta optimizacijasajta.org moguće je jedino uz jasno navođenje izvornog autora putem direktnog linka ka stranici odakle je sadržaj preuzet. Detaljnije možete pročitati pod tačkom 4 ispod a ukoliko Vas mrzi da čitate celu licencu, navodimo Vam tu tačku: „Sticalac licence se obavezuje da Distribuira i Javno saopštava Delo samo pod uslovima ove Licence. Sticalac licence se obavezuje da kopiju Licence ili njenu internet adresu (Uniform Resource Identifier – URI) unosi u svaki primerak Dela koje Distribuira ili Javno saopštava“. Sajt je pod CREATIVE COMMONS licencom – Autorstvo-Deliti pod istim uslovima 3.0 Srbija. Kompletnu licencu možete pogledati ovde

DELO (KOJE JE U DALJEM TEKSTU DEFINISANO) SE DAJE NA RASPOLAGANJE POD USLOVIMA OVE CREATIVE COMMONS JAVNE LICENCE («CCJL» ili «LICENCA»). DELO JE ZAKONSKI ZAŠTIĆENO AUTORSKIM I SRODNIM PRAVIMA I/ILI DRUGIM MERODAVNIM PRAVOM. SVAKO KORIŠĆENJE DELA PROTIVNO OVOJ LICENCI ILI ZAKONU JE ZABRANJENO.

KORIŠĆENJEM DELA NA NAČIN KOJI ODGOVARA NEKOM OD PRAVA KOJA SE USTUPAJU OVOM LICENCOM, STICALAC LICENCE DOBROVOLJNO PRIHVATA OBAVEZE IZ OVE LICENCE, A DAVALAC LICENCE, U SKLADU S OVIM UGOVOROM (LICENCOM), USTUPA STICAOCU LICENCE PRAVA IZ OVE LICENCE NA OSNOVU TAKVOG PRIHVATANJA LICENCNIH OBAVEZA.

1. Definicije

„Prerada“ je Delo u kome su prepoznatljivi karakteristični elementi prerađenog (izvornog) Dela (muzičke obrade, aranžmani, adaptacije i druge prerade). Radi otklanjanja zablude, Delo koje čini Zbirku ne smatra se Preradom, ali ako je reč o muzičkom delu ili fonogramu, istovremena sinhronizacija zvuka i slike smatraće se Preradom po ovoj Licenci.
„Zbirka“ je zbirka Dela, nabrojanih u odredbi 1(f), podataka, dokumenata ili drugih nezavisnih elemenata koja, s obzirom na izbor i raspored sastavnih delova, predstavlja originalnu duhovnu tvorevinu, kao što je: antologija, enciklopedija, zbirka dokumenata ili zbirka čijim se sastavnim delovima pristupa posebno elektronskim ili drugim sredstvima (baza podataka). Delo koje čini Zbirku ne smatra se Preradom (koja je u daljem tekstu definisana) po ovoj Licenci.
„Distribuirati“ znači stavljati u promet Delo i umnožene primerke Dela.
„Davalac licence“ je fizičko ili pravno lice koje daje na raspolaganje Delo pod uslovima ove Licence.
„Izvorni autor“ je fizičko lice koje je stvorilo Delo. Po ovoj Licenci, ako Izvorni autor nije poznat – nosilac prava (proizvođač fonograma, proizvođač videograma, proizvođač emisije i proizvođač baze podataka) ili izdavač.
„Delo“ je originalna duhovna tvorevina izražena u digitalnoj ili drugoj formi, koja se daje na raspolaganje pod uslovima ove Licence – autorsko delo. Fonogram, videogram, emisija ili baza podataka smatraće se Delom po ovoj Licenci, ako je takvo Delo zaštićeno domaćim pravom Sticaoca licence.
„Sticalac licence“ je fizičko ili pravno lice koje prihvata Licencu i prava i obaveze iz Licence korišćenjem Dela na način koji odgovara nekom od prava koja se ustupaju ovom Licencom, a nije prethodno povredilo odredbe ove Licence, ili lice koje je dobilo izričitu dozvolu od Davaoca licence da koristi Delo na način koji odgovara nekom od prava koja se ustupaju ovom Licencom nezavisno od prethodne povrede odredaba ove Licence.
„Javno saopštavati“ znači činiti Delo dostupnim javnosti i interaktivno činiti Delo dostupnim javnosti žičnim ili bežičnim putem na način koji omogućava pojedincu individualni pristup Delu s mesta i u vreme koje on izabere.
„Umnožavati“ znači beležiti Delo na nosač zvuka ili slike i umnožavati Delo nezavisno od broja primeraka, trajnosti primeraka i tehnike kojom su umnoženi.

2. Ograničenja autorskog prava. Licenca ne utiče na obim prava korišćenja Dela nastalih iz zakonskih ograničenja isključivog autorskog ili merodavnog prava.

3. Ustupanje prava. U skladu s odredbama Licence, Davalac licence, bez naknade i neisključivo, bez prostornih i vremenskih ograničenja (tokom trajanja autorskog ili drugog merodavnog prava), Sticaocu licence ustupa sledeća prava korišćenja Dela:

da Umnožava Delo, da unosi Delo u jednu ili više Zbirki i da Umnožava Delo u obliku u kom je uneto u Zbirke;
da Distribuira i Javno saopštava Delo, uključujući i Delo u obliku u kom je uneto u Zbirke;
da izvlači i ponovo koristi sve delove baze podataka.

Opisana prava se odnose na korišćenje Dela u svim poznatim medijima i formama. Opisana prava obuhvataju i pravo na izmene, koje su, iz tehničkih razloga, neminovne za korišćenje Dela u svakom mediju i u svakoj formi. Ako je Davalac licence nosilac sui generis prava na bazu podataka po domaćem pravu usaglašenom s Direktivom EU o pravnoj zaštiti baze podataka, Davalac licence se odriče tog prava. Sva prava koja Davalac licence izričito ne ustupa ovom Licencom su zadržana, uključujući, bez ograničenja, prava iz odredaba 4(e) i 4(f).

4. Obaveze Sticaoca licence. Davalac licence ustupa prava iz čl. 3 Licence Sticaocu licence pod sledećim uslovima:

Sticalac licence se obavezuje da Distribuira i Javno saopštava Delo samo pod uslovima ove Licence. Sticalac licence se obavezuje da kopiju Licence ili njenu internet adresu (Uniform Resource Identifier – URI) unosi u svaki primerak Dela koje Distribuira ili Javno saopštava. Sticalac licence ne može da nudi ili zahteva uslove u vezi s Delom kojima se menjaju ili ograničavaju uslovi Licence ili prava prijemnika garantovana Licencom. Sticalac licence nema pravo davanja podlicence za Delo obuhvaćeno Licencom. Sticalac licence ne može da promeni ili ukloni navode koji se odnose na Licencu ili upozorenja o jemstvu ni s jednog primerka Dela koje Distribuira ili Javno saopštava. Sticalac licence ne može da Distribuira i Javno saopštava Delo s nekom od tehnoloških mera kojima se prijemniku ograničavaju prava na Delo garantovana Licencom. Sve odredbe 4(a) Licence se odnose i na Delo uneto u Zbirku, ali se ne zahteva da je Zbirka, u celini, licencirana pod istim uslovima. Ako Sticalac licence stvara Zbirku, obavezuje se da, na zahtev bilo kog Davaoca licence, u meri u kojoj je moguće, ukloni iz Zbirke sve naznake iz odredbe 4(c) Licence koje upućuju na tog Davaoca licence. Ako Sticalac licence stvara Zbirku, obavezuje se da, na zahtev bilo kog Izvornog autora, u meri u kojoj je moguće, ukloni iz Zbirke sva priznanja autorstva iz odredbe 4(c) Licence koja upućuju na tog Izvornog autora.

Sticalac licence ne može da koristi Delo na osnovu ustupljenih prava iz čl. 3 Licence na način koji je primarno namenjen komercijalnom korišćenju ili sticanju lične novčane dobiti. Razmena Dela za druga dela, zakonski zaštićena autorskim i drugim merodavnim pravom, digitalnom razmenom datoteka ili na drugi način, ne smatra se razmenom čiji je primarni cilj komercijalno korišćenje ili sticanje lične novčane dobiti, ako se vrši bez novčanih davanja.
Sticalac licence se obavezuje da Distribuira ili Javno saopštava Delo ili Zbirku u skladu s odredbom 4(a), sa svim postojećim i nepromenjenim naznakama o nosiocu prava i da prizna pravo autorstva Izvornom autoru, primereno medijima ili sredstvima kojima se služi, naznačenjem: (i) imena Izvornog autora (ili pseudonima ili znaka, ukoliko ga koristi), ako je navedeno, i/ili naziva nosioca autorskog ili srodnog prava, ili izdavača („Naznačeni nosioci prava“), ako je naziv naveden; (ii) naslova Dela, ako je naveden; (iii) u razumnoj meri, internet adresu (Uniform Resource Identifier – URI) koju je naznačio Davalac licence kao svoju vezu s Delom, ako ta adresa ne upućuje na priznanje autorstva Izvornom autoru, naznake o nosiocu prava ili na podatke o licenciranju Dela. Priznanja autorstva i naznake nosioca prava iz odredbe 4(c) mogu se uneti na neki od primerenih načina, ali u slučaju Zbirke moraju se pojaviti u isto vreme, u istoj meri, na istom mestu i na isti način kao sva ostala priznanja autorstva i naznake nosioca prava. Radi otklanjanja zablude, Sticalac licence se obavezuje da priznanja i naznake upotrebi samo radi priznanja autorstva i naznačenja nosioca prava u skladu s ovom odredbom, kao i da korišćenjem Dela, sebe ili svoju upotrebu Dela, ni prećutno ni izričito, ne dovodi u vezu s autorstvom ili pravom nosioca, pokroviteljstvom ili jemstvom Izvornog autora, Davaoca licence i/ili Naznačenog nosioca prava, bez njihove posebne, izričite i pismene saglasnosti.
Radi otklanjanja zablude: Ograničenja predviđena odredbama 4(a), 4(b), i 4(c), se ne primenjuju na sui generis pravo na bazu podataka.

Podeli na: